Co to jest recenzja?

Co to jest recenzja?

RECENZJA jest sprawozdawczo-krytycznym omówieniem dzieła literackiego, plastycznego, czy muzycznego, widowiska, filmu, wystawy, koncertu. Recenzja jest gatunkiem wybitnie subiektywnym, ponieważ ocena utworu literackiego lub innych dzieł artystycznych zależy od wiedzy, gustu, wyrobienia artystycznego i wrażliwości recenzenta.

Jakie są rodzaje recenzji?

Można wyróżnić 3 rodzaje recenzji ze względu na jej charakter: 1 Informacyjna – uświadamiająca czytelnikowi pojawienie się danego faktu. Recenzent posługuje się opisem, streszczeniem,… 2 Felietonowa – rozbudowana perspektywa tematyczna i problemowa; 3 Eseistyczna – szczególnie istotny będzie tutaj podmiotowy punkt widzenia, wyrażenie osobistego stosunku do przedmiotu… More

Co powinna zawierać recenzja?

Recenzja powinna: 1 Zawierać opis przedmiotu recenzji (tytuł, autor, itp.); 2 Ukazywać istotę dzieła, problem jaki porusza; 3 Dotrzeć do sedna omawianego przez nią przedmiotu. Poddać go analizie, interpretacji, porównać do innych; 4 Wyrażać osobisty stosunek recenzenta do omawianego przedmiotu; 5 Być subiektywna; 6 Zawierać uzasadnioną konkretnymi argumentami ocenę; More

Co to jest recenzja artystyczna?

Ze względu na rodzaj omawianego dzieła: 1 Recenzja artystyczna – oceniająca dzieło artystyczne ( literackie, filmowe, dzieło sztuki, muzyczne) zgodnie lub… 2 Recenzja naukowa – pisemna ocena utworu naukowego ( dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym ), której… More